Certipur logo

 

 

CertiPUR® - En Helse- og Miljøgaranti for fleksibel skumplast!

 

 

Med CertiPUR, har vi en standard med klare retningslinjer for helse- og miljø- risiko

som gjelder for produksjon og avhending av fleksibel skumplast.

 

Standarden er utviklet av bransjeorganisasjonen Europur.

(European association of flexible polyurethane foam blocks manufacturers)

Den er først og fremst ment for skumplast i møbler og madrasser, men er også anvendelig til

andre bruksområder der man ønsker å sikre skumplastens status fra et

helse- eller miljøperspektiv .

 

CertiPUR pålegger produsentene restriksjoner eller forbud mot bruk av stoffer som kan

påvirke  helse  under bruk, og miljøet ved avhending av skumplast.

 

Alle analyser for verifisering av standardkrav utføres av et uavhengig tilsynsorgan.

Skumplast produsenter, som oppfyller standarden, får av Europur, tildelt et sertifikat

som bekrefter at kravene er oppfylt: CertiPUR.

Dette sertifikatet er tidsbegrenset og det tas årlige prøver for å vise at

skumplasten holder kravene til CertiPUR

 

 

RECGR small

 

 

 

 Grenser og krav til ulike stoffer i CertiPUR standarden er basert på, til den enhver tid

tilgjengelig vitenskapelig kunnskap og dokumentert erfaring.

Hvis ny kunnskap eller erfaring viser at eksisterende stoff kan vise seg å ha en helse- eller

miljø- risiko, vil standarden bli revidert tilsvarende.

 

Detaljert informasjon om CertiPUR standarden er tilgjengelige på

Europurs nettsted: www.europur.com

 

 

 Kravene i CertiPUR kan oppsummeres som følger:

 

 Begrensninger: 

 

- Tungmetaller - som kadmium, bly, sink og kobber.

 

- Klorinnhold på isocyanater - isocyanater fungerer som en

   herder ved produksjon av skumplast og for å minimere

   dannelsen av sure stoffer kan ikke klorinnholdet overstige en

   bestemt maksimumsverdi.

 

- Tinnforbindelser - knyttet til bestemte tinnorganiske forbindelser.

 

- Aminer – dannes ved skumplastproduksjon.

 

- Ftalater - stoffer som tilsettes for å gjøre plast myk og smidig.

 

- Flyktige stoffer - for eksempel toluen og formaldehyd.

 

 

 

 

 

Recticel AS tilsetter ikke tungmetaller,  flyktige stoffer eller

ftalater i fremstillingen av våre forskjellige skumplast kvaliteter.

(Enkelte av disse  stoffene kan være til stede i små doser som forurensning i kjemiske råvarer.)

 

 

 

 

Forbud:

 

- Spesifikke farger – f.eks farger som inneholder stoffer

  som er klassifisert som kreft- eller allergi- fremkallende.

 

- Spesifikke ftalater - CertIPUR forbyr bruk av typer som anses å ha

  særlig helserisiko.

 

- Stoffer med spesifikke risikosetninger - risiko eller R-setninger er en klassifisering av helse-  og miljø-risiko av kjemisk produkter som brukes i EU.

  Standarden angir forbud for skumplastprodusenten å anvende kjemiske   råvarer med Risikosetninger som viser fare for, eller tilsynelatende

helse- eller miljø-fare

 

- Spesifikke blåsemidler - ved fremstilling av skumplast, er det for eksempel

  forbudt å bruke visse typer klor / fluorforbindelser(KFK) som blåsemiddel.

 

 

 

 

Recticel AS bruker rent vann som blåsemiddel.

Under skumplast produksjonen omdannes dette til karbondioksid, (CO2)

 

 

- Spesifiserte stoffer med kjente, eller mistenkt helse eller miljørisiko.

  I tillegg til stoffene nevnt ovenfor, har CertiPUR forbud mot bruk av en rekke

  andre kjemiske stoffer som utgjør eller kan anses å utgjøre en

  helse- eller miljø- risiko.

 

 

 

 

 

 

 

Recticel AS har CertiPUR- godkjenning for:

 

 

- Standard Polyeterskum - en konvensjonell skumplast-type med

                                                                 egenskaper som egner seg i de fleste bruksområder.

 

- Høyelastisk skum - (kaldskum - HR) henter seg raskt inn etter

                                                             kompresjon og gir dermed en utmerket bæreevne og komfort

 

- Høyelastisk skum, CMHR - (kaldskum) henter seg raskt inn etter

                                                                                kompresjon og gir dermed en utmerket bæreevne og komfort

                                                                                Oppfyller brannbeskyttende egenskaper i henhold til BS 5852

 

 

 

 

www.recticel.no kan du se hele vårt skumplast sortiment

presentert med funksjoner og riktig bruk!

 

 

Certipur logo

 

 

 

 

Recticel AS

Øran Øst

6300 Åndalsnes

www.recticel.no

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?subject=Sent%20via%20www.recticel.no">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

RECGR small