INFORMASJON TIL NABOER

 

oversikt

 

 

 

 

 

Recticel AS på Åndalsnes tar arbeidet med sikkerhet

alvorlig,både med hensyn til egne ansatte

og de som bor og ferdes i våre omgivelser.

Vi bruker i vår produksjon kjemikalier som gjør

at vi blir omfattet av storulykkeforskriften

og at vi sender melding til tilsynsmyndigheter  i

henhold til §6 i samme forskrift.

 

 

Formålet med denne informasjonsfolderen er å orientere

våre naboer om vår virksomhet med vekt på sikkerhet.

 

 

 

 

Recticel logo

 

 

 

 

 

 

Bedriften utvikler og 

produserer skumplast 

for det norske møbel og madrassmarkedet i

moderne lokaler på 12 000 m².  

 

 

Recticel AS

Øran Øst

6300 Åndalsnes

www.recticel.no

Ca 35 ansatte.

 

Et av hovedråstoffene

som Recticel AS

bruker under

framstillingen av

skumplast er:

Toluendiisosyanat(TDI)

og dette råstoffet er

klassifisert som

Meget Giftigdette

gjør at vi er underlagt storulykkforskriften §6.

Dette er en forskrift

som gjelder for

landbasert virksomhet

hvor det arbeides med

giftige eller på annen

måte farlige kjemikalier

over en definert

mengdegrense.

Bedriften får derfor

revisjon hvert år og må

dokumentere skriftlig

ovenfor myndighetene

den sikkerheten og beredskapen som bedriften har.

 

TDI er et kjemisk stoff som kan gi varige skader på åndedrettsystemet og sentralnervesystemet ved høy konsentrasjon. Det vanligste symptomet på eksponering er problemer med pusten, for eksempel tett eller rennende nese, snue, irritasjonshoste eller neseblod.               

produksjonslokale

Generelt.

På Recticel AS håndterer vi kjemikalier som ved et uhell kan representere en fare for bedriftens ansatte, derfor har vi foretatt risikoanalyse på alle kjemikalier og alle uheldige omstendigheter som vi mener kan forekomme. Dette for at vi skal være best mulig rustet hvis et uhell skulle inntreffe. 

 blokklager

 

 

Større brann eller lekkasje.

En større brann eller lekkasje i tankanlegget hvor vi oppbevarer Toluendiisocyanat (TDI) kan få store

konsekvenser for fabrikkområdet og de nærliggende områder. Om en storbrann

skulle utvikle seg, kan det bli behov for å evakuere de nærliggende områdene.

 

Dersom dette blir aktuelt, vil evakuering bli iverksatt av nødetater og kommune etter deres varslingsrutiner.

Det er da viktig at alle berørte forholder seg rolig og følger de anvisninger som blir gitt.

Sannsynligheten for at en større brann skal kunne få så store konsekvenser er svært liten.

 

Bedriften er industrivern pliktig og har felles industrivern med Wonderland AS.

Industrivern personellet vil bistå det lokale brannvesen og andre instanser ved en ulykke.

Det lokale brannvesen er godt kjent med våre rutiner og lokaler.

 

Industrivernpersonellet trener på ulike hendelser i henhold til myndighetenes krav.

Fabrikklokalene er fullsprinklet, i tillegg har vi direkte brannvarsling til 110-sentralen.

Bedriften har oppsamlingskummer rundt de viktigste kjemikalietankene for å redusere

konsekvensene av eventuelle utslipp.

 

 

 tankrom

 

 

Transport av farlig gods.

 

All transport av Toluendiisosyanat (TDI) foregår med bil og eller tog med containertank.

De største kvanta er da 24 Tonn. Vi bruker da et norsk transportfirma med faste sjåfører som kjører for oss.

Disse sjåførene har spesiell opplæring i håndtering av TDI.

 

Rauma kommunes varslingsrutiner

 

Selv om det er lite sannsynlig at en ulykke skal inntreffe, er Rauma kommune godt

forberedt både på mannskapssiden og utstyrssiden for å trygge hverdagen for

kommunens innbyggere.

 

Skulle det oppstå en farlig situasjon, vil dette bli varslet gjennom

kommunens varslings rutiner

 

produksjonslokale2

 

Ytterligere informasjon.

 

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon dersom det skulle være behov for dette.

 

Mer informasjon om TDI finner man på Arbeidstilsynet sine sider på

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater

 

Mer informasjon om tilsyn med virksomheten kan innhentes fra DSB sine sider:

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/andre-publikasjoner/viktig-informasjon-om-storulykkeforskriften/#om-storulykkeforskriften

 

 

Recticel AS

               Øran Øst

6300 Åndalsnes

Tlf: 71 22 78 80

www.recticel.no

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?subject=Naboinformasjon%20fra%20Recticel">

 

 

Recticel logo liten